Cell Site Monitoring System ระบบที่จะทำให้การเข้าถึงสถานีฐานง่ายและปลอดภัย

ให้ทุกการดำเนินงานเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ซับซ้อน

ในปัจจุบัน สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคมเข้าไปปฎิบัติงานในสถานีฐานด้วยความล่าช้า เนื่องจากการเข้าไปปฎิบัติงานในแต่ละครั้งนั้นจะต้องมาเบิกกุญแจที่ชุมสาย และเมื่อไปถึงสถานีฐานผู้ปฏิบัติงานยังต้องเปิดไขกุญแจหลายจุด หรือเมื่อมาเบิกกุญแจไปแล้วกุญแจมีความชำรุดหักงอก็จะทำให้เปิดประตูได้ยาก ด้วยปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของระบบ Cell Site Monitoring ที่ได้นำเทคโนโลยีทางด้าน IoT มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ทำการทดลองติดตั้งอุปกรณ์ IoT ที่สถานีฐาน


โดยที่ระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ช่วยตรวจตราหลากหลายชนิด ประกอบด้วย

  1. ชุดควบคุมตู้ Master (Master Controller)

  2. ชุดควบคุมตู้ Slave (Slave Controller)

  3. กลอนไฟฟ้า (Electronic Door Lock)

  4. กล้องรูเข็ม (Pinhole Camera)

  5. เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor)

  6. เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน (Vibration Sensor)

  7. บัซเซอร์ (Buzzer)

จากโครงสร้างของระบบจะพบว่าระบบ Cell Site Monitoring นี้ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System), ระบบตรวจตรา (Surveillance System) ผ่านทั้งระบบภาพเคลื่อนไหว และระบบโครงข่ายเซ็นเซอร์, และสุดท้าย คือ ระบบเฝ้าระวังกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้เห็นว่าระบบ Cell Site Monitoring ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินขององค์กร


0 comments

©2020 Active Intelligence Co., Ltd.